Follow us on Google Plus   Subscribe our youtube channel   Subscibe to our pinterest board   Subscribe RSS feeds  
Register   
Set Language Preferences
Flying Swords Of Dragon Gate  (2013)  (English)
AUDIENCE:
Your rating:
Released on February 15 2013
Cast & Crew
Director: Hark Tsui
Producer: Jeffrey Chan, Nansun Shi, Hark Tsui
Music Director:
Cast: Jet Li, Xun Zhou, Kun Chen, Mavis Fan, Jiankui Sun, Chien Sheng, Shuangbao Wang, Jian Xue, Feixing Han, Bingyuan Li, Zhuo Li  View Complete Cast & Crew

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Best of 2015
Movies are Sorted on Rating with the latest Release on top.

Advertisement