Ajanta Cinema: Behala

No.30, Diamond Harbour Road, Barabagan, Naskarpur Behala WB 700038