Bharat Chitra Mandir

Sarveshwar Mandir Kurla MH
Phone: 2650 5828