Bijoli Cinema: Kolkata

No.39, Shyama Prasad Mukherjee Road, Jatin Das Park, Patuapara Bhawanipur WB 700025
Phone: 24555382