Chandrodaya Digital 2K Cinema: Vidyapeeta Circle

Vidyapeeta circle, Katriguppe Main Road, Hanumanthanagar, Near Parekhs Hospital, Bengaluru, Karnataka 560050, India Vidyapeeta circle KA 560019
Phone: +91-80-26609720