Chhabighar Cinema: Kolkata

10-A, Mahatma Gandhi Road, Sealdah Baithakkhana WB 700009