Rathindra Cine I: Kolkata

38,41, R.N. Avenue, Sodepur, Deshabondhu Nagar Sodepur WB 700110