Satyam Cineplexes: Patel Nagar

Ranjit Nagar, Patel Nagar Patel Nagar DL
Phone: