Star Theater: Kolkata

79/3/4, Bidhan Sarani, Beadon Street, Sovabazar, Goa Bagan Sovabazar WB 700006
Phone: