Venkateshwara A/c Digital 4K Cinema - K.R.Puram

Devasandra, Venkateshwara Tent Road, K.R.Puram, Near Muthoot Finance, Bengaluru, Karnataka 560036, India K.R.Puram KA 560036
Phone: +91-80-25612583