Divyansha KaushikKNOWN FOR
Majili
(Telugu - 2019)
Actor