Cinemark Polaris 18 And XD

1071 Gemini Place Columbus OH 43240
Phone: (614)781-8228

Takkar (Tamil)
Siddharth Suryanarayan, Divyansha Kaushik, Yogi Babu
Director: Karthik G. Krish
Watch Trailer
Takkar (Telugu)
Siddharth Suryanarayan, Divyansha Kaushik, Yogi Babu
Director: Karthik G. Krish
Watch Trailer
Tue Jun 13