Lakshmi 4K Dolby Atmos: Tavarekere

Near Bangalore Dairy, Balaji Nagar, Tavareker Road, Near Santosh Hotel, Bengaluru, Karnataka 560081, India Tavarekere KA 560011
Phone: 25512716 / 25538179